Korzystanie z objektu

Regulamin korzystania z obiektu DOM W DECHĘ

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady korzystania z usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu – DOM W DECHĘ i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę kaucji, części lub całej należności za pobyt w obiekcie. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu obiektu w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu w Dechę.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Dom wynajmowany jest do użytku Gości na doby – minimum trzy.

2. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 dnia następnego.

3. Właściciel obiektu uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu Gościa w miarę posiadania wolnych terminów.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą zameldowania jest okazanie Właścicielowi dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej. W karcie meldunkowej Gość osobiście składa podpis. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający ustalenie tożsamości właściciel ma prawo odmówić wydania kluczy do obiektu i zawarcia umowy.

2. Rezerwację uważa się za dokonaną skutecznie z chwilą uiszczenia kaucji stanowiącej 30% ceny za cały okres pobytu. Kaucja powinna być wpłacona przelewem na konto w ciągu 3 dni roboczych od chwili dokonania rezerwacji wstępnej.

3. Wpłacona kaucja nie podlega zwrotowi, istnieje możliwość wykorzystania jej w innym terminie.

4. Należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu.

5. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, nie jest zwracana opłata za pobyt.

6. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

7. Gość nie może podnajmować obiektu osobom trzecim.

8. Obiekt wynajmowany jest na wyłączność i na jego terenie może przebywać maksymalnie 10 osób.

9. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna w godzinach: od 22:00 do 6:00

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów oraz wyposażenia znajdującego się w Domu, powstałe z jego winy. Ustala się następujące zryczałtowane kwoty odszkodowań z tytułu szkody powstałej z winy Gościa w mieniu i kar umownych za naruszenie niniejszego Regulaminu: a) wniesienie na teren obiektu urządzeń i substancji niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzkiego, lub których posiadanie jest zabronione z mocy obowiązujących przepisów prawa -1000zł. b) naruszenie ciszy nocnej lub zachowanie naruszające spokój sąsiadów – 500 zł. c) zalanie pokoju spowodowane niezamknięciem okien lub kranów – 900zł.

2. Każdorazowo opuszczając obiekt powinien zamknąć drzwi i okna.

3. Palenie tytoniu w pomieszczeniach jest zabronione. W przypadku nieprzestrzegania zakazu, goście pokrywają koszty dezynfekcji pokoju w wysokości 600 zł.

4. Właściciel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, m.in. wyrządził szkodę w mieniu.

5. Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która się awanturuje, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, albo w inny sposób narusza Regulamin bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z Regulaminem. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

6. Goście otrzymują do swojej dyspozycji klucze do obiektu, które powinny być zwrócone w dniu kończącym pobyt.

7. Opłata za zgubione klucze wynosi 100,00 zł.

ŻYCZYMY UDANEGO POBYTU!